Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 59-610 Wleń.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mgopswlen.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych,

 • zasiłków dla opiekunów,

 • świadczeń wychowawczych,

 • świadczeń „Dobry start”,

 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • karty dużej rodziny,

 • stypendiów i zasiłków szkolnych,

 • pomocy społecznej,

 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.

 2. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.

 4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.

 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.