Świadczenia Rodzinne

Od 2018 roku działa rządowy program "Dobry Start" zgodnie, z którym raz w roku każdemu dziecku uczącemu się w szkole przysługuje 300 zł - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

  • na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka") w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego

  • studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

  • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną poprzez stronę ministerstwa rodziny-empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną

  • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną ( papierową) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu przy ul. T. Kościuszki 26

Świadczenie nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w terminie maksymalnie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Uproszczona procedura
W programie „Dobry Start" obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Infolinia dla zainteresowanych

We wszystkich województwach zostały uruchomione specjalne infolinie, na których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start”. Z infolinii mogą skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Dla województwa dolnośląskiego nr infolinii to: 71 34 06 458

Więcej informacji do przeczytania na stronie – https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Opublikowano: 28 czerwca 2019 13:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 318

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.