stypendia szkolne

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu
W TERMINIE:
od 1.09.2016 DO DNIA 15.09.2016

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm. )

  • Uchwałą nr 125/XXIV/12 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń oraz uchwałą zmieniającą Nr 58/XI/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 października 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Wleń.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

  2. pełnoletniego ucznia

  3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku ( tzn. miesiąc sierpień)

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Druki wniosków do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH.

 

Opublikowano: 31 sierpnia 2016 11:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 546

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.