12 czerwca 2020r. ośrodek nieczynny.

 

Zarządzenie Nr 3/2020
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu
z dnia 8 czerwca 2020r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz.713 ) oraz art. 14 i 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U z2019r poz 1040 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustalam dzień 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r.

§ 2 Ustalenia zawarte w § 1 nie dotyczą opiekunek środowiskowych. Ze względów organizacyjnych i specyfikę świadczonych usług, dla opiekunek środowiskowych dzień 12 czerwca 2020r. jest normalnym dniem pracy.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.mgops.wlen.pl.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik MGOPS we Wleniu

Anna Goryczka

Opublikowano: 08 czerwca 2020 12:40

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 105

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.