Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 303 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  • ƒposiadać obywatelstwa polskie,

  • ƒmieć pełną zdolność do czynności prawnych,

  • ƒkorzystać z pełni praw publicznych,

  • ƒbyć stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,

  • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu ul. Kościuszki 26

 

                                                                                                  Kierownik M-GOPS we Wleniu

                                                                                                          Anna Goryczka

Opublikowano: 17 października 2019 13:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 285

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.