Nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

poszukuje

Asystentów Osoby Niepełnosprawnej

1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby :

a) posiadające dyplom potwierdzającyuzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
2. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

Niekaralność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

  • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych - wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce np: praca , placówki oświatowe , świątynie urzędy , gabinety lekarskie itp.)

  • asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)

  • Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

  • Wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
   w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego.

  • Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

4. Warunki pracy i płacy:

Umowa cywilno-prawna. Usługa realizowana w okresie od 1 stycznia 2020r.

Praca w godzinach 7.00-22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do 30.XI.2019r. w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu ul. Kościuszki 26.

 

 

                                                                                                                                     Kierownik M-GOPS we Wleniu

                                                                                                                                            Anna Goryczka

Opublikowano: 17 października 2019 13:30

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 581

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.